Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ABC Czytelnika

Czcionka:

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

§ 1

PRAWO KORZYSTANIA

 1. Biblioteka jest ogólnodostępna.

 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne z wyjątkiem usług wymienionych w § 7 pkt 10

 3. Przy zapisie należy okazać dowód tożsamości i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

 4. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

 5. Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

 6. W związku z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) czytelnik GBP w Gorzkowicach wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celach statystycznych oraz sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych zbiorów. Dane personalne będą wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności biblioteki i nie będą udostępniane osobom trzecim i innym instytucjom.

 7.  Ze zbiorów biblioteki nie mogą korzystać :

      - osoby pozbawione praw korzystania ze zbiorów biblioteki

- osoby, które swoim zachowaniem zakłócają spokój i dezorganizują pracę biblioteki

- osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu

8.   Godziny otwarcia biblioteki głównej oraz filii bibliotecznych określa załącznik Nr 1                     do niniejszego regulaminu.

9.   Dyrektor ma prawo zamknąć bibliotekę główną lub filię biblioteczną na czas określony                 ze względu na konieczność przeprowadzenia prac remontowych,             

porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych powodów.

§ 2

WYPOŻYCZENIA

 1. W wypożyczalni obowiązuje system wolnego dostępu do półek.

 2. Wypożyczyć można jednorazowo 5 woluminów.

 3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

 4. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone innym czytelnikom.

 5. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników lub ustalić krótszy okres wypożyczenia, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję. Prośba o przesunięcie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał obowiązek zwrócić wypożyczone pozycje

 6. Czytelnik korzystający z biblioteki na miejscu powinien pozostawić teczkę i wierzchnią odzież w wyznaczonym miejscu i wpisać się do zeszytu czytelni.

 7. Z księgozbioru czytelni można korzystać tylko na miejscu w bibliotece za pośrednictwem bibliotekarza.


 

§ 3

PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik, który przetrzymuje książki przez dwa tygodnie po terminie określonym w § 2 pkt 2 i 3, otrzymuje upomnienie zwykłe, jeżeli mimo to nadal uchyla się od zwrotu książek biblioteka wysyła upomnienie z potwierdzeniem odbioru. Nierozliczenie się przez czytelnika z wypożyczonych materiałów bibliotecznych może skutkować skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 2. W przypadku czytelnika niepełnoletniego upomnienia wysyłane są do rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 4

POSZANOWANIE KSIĄŻEK I INNYCH ZBIORÓW

 1. Czytelnik powinien szanować wypożyczone zbory, chronić je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

 2. W wypożyczonych książkach zabrania się podkreślania tekstu i nanoszenia uwag na marginesach.

§ 5

ZAGUBIENIA, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonego dzieła czytelnik jest zobowiązany odkupić identyczne lub uiścić opłatę adekwatną do wartości dzieła. Za wartość dzieła przyjmuje się aktualną cenę rynkową oszacowaną przez bibliotekarza.

 2. W przypadku zagubienia części wypożyczonego dzieła (tomu) czytelnik winien odkupić taki sam tom lub całość dzieła.

 3. Jeżeli czytelnik nie naprawi wyrządzonej szkody zostanie zawieszony w prawach czytelnika i może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej.

§ 6

PORADY I INFORMACJE

 1. Bibliotekarze na prośbę czytelnika udzielają informacji o książkach, oraz pomagają w doborze literatury na dany temat.

§ 7

STANOWISKA KOMPUTEROWE I INTERNET

 1. Biblioteka udostępnia komputery z dostępem do sieci Internet przede wszystkim w celach informacyjnych i edukacyjnych.
 2. Stanowisko komputerowe udostępnia się użytkownikowi, który wpisał się do rejestru odwiedzin, akceptując tym samym treść niniejszego regulaminu
 3. Stanowisko komputerowe udostępnia się użytkownikowi na czas nieprzekraczający 1 godziny, który może być przedłużony, jeśli nie będzie innych osób oczekujących na dostęp do komputera.
 4. Wyniki swojej pracy użytkownik może zapisać na własnym nośniku informatycznym.
 5. Użytkownikowi, który korzysta ze stanowiska komputerowego zabrania się jakichkolwiek zmian w zainstalowanym oprogramowaniu i konfiguracji komputera.
 6. Bibliotekarz ma prawo monitorować czynności wykonywane przez użytkownika podczas pracy przy komputerze. Jeżeli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z regulaminem ma prawo odmówić mu możliwości korzystania z komputera.
 7. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest pozostawić go w konfiguracji zastanej i usunąć zapisane przez siebie dane.
 8. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi, bez podejmowania prób naprawy.
 9. Za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego posługiwania się sprzętem komputerowym odpowiada materialnie użytkownik.
 10. Biblioteka pobiera opłaty za wydruki komputerowe:
 • wydruk komputerowy formatu A4 jednostronny - czarno – biały    - 0,30 zł
 • wydruk komputerowy formatu A4 dwustronny - czarno – biały    - 0,50 zł
 • wydruk komputerowy formatu A4 jednostronny - kolorowy     - 0,50 zł
 • wydruk komputerowy formatu A4 dwustronny - kolorowy     - 0,70 zł
 • wydruk komputerowy formatu A3 kolorowy - 2,50 zł

​​11.Opłata za wymienione usługi następuję za pokwitowaniem i stanowi zwrot kosztów poniesionych przez Bibliotekę.

§ 8

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu

 2. Wobec czytelników nieprzestrzegających zasad Regulaminu mogą być zastosowane następujące kary:

- okresowe zawieszenie prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki do czasu zwrotu dzieł monitowanych i uregulowania zobowiązań finansowych

- skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego

3. Decyzję o czasowym pozbawieniu prawa do korzystania z biblioteki

podejmuje Dyrektor GBP w Gorzkowicach. Od decyzji Dyrektora GBP przysługuje

odwołanie do Wójta Gminy Gorzkowice w terminie 7 dni.


 


 


 


 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny